Conveni de col·laboració amb Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona

El Consell de Gremis té establert un conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona (IMHB) per mitjà del qual les entitats que s’hi adhereixin poden accedir per Internet a la Carpeta del professional, una eina que permet obtenir dades dels clients i fer tràmits de manera telemàtica.

Requisits:

– Pertànyer al Consell de Gremis

– Estar adherit al conveni signat entre el Consell de Gremis i l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona.

– Disposar de signatura electrònica (certificats admesos)

– Tenir concedida la representació per part del client a favor del professional per accedir a les dades i per fer determinats tràmits.

Dades que es poden consultar:

Prèvia autorització del client, es tindrà accés a les dades principals que té l’IMHB dels contribuents: dades identificatives dels clients, pagaments fets en els darrers dotze mesos, deutes pendents de pagament, immobles i vehicles amb adreça a la ciutat de Barcelona, activitats econòmiques, plus vàlues pagades, guals a nom del client, multes/sancions i domiciliacions bancàries vigents. Les dades estan diàriament actualitzades i es poden visualitzar en qualsevol moment.

Tràmits que es poden fer a través de la Carpeta del professional:

A la vista de les dades dels clients es podran realitzar directament els principals tràmits (obtenció de documents de pagament, domiciliacions, pagaments, presentació telemàtica de recursos contra tributs i multes, sol·licituds de devolució d’ingressos, certificats de pagament, canvis d’adreça fiscal, autoliquidacions i estimacions de plus vàlua, fraccionaments, rectificació de petits errors, autoliquidacions de l’impost de vehicles o de residus, cites amb l’IMHB i certificats negatius de deute).

Contacte

Per obtenir l’accés a la Carpeta Professional contacteu amb la nostra secretaria:

secretaria@conselldegremis.cat

Tel. 93 491 06 48