Guia informativa. Nova Ordenança de Terrasses

GUIA

L’1 de gener de 2014 va entrar en vigor l’Ordenança de Terrasses de l’Ajuntament de Barcelona.

L’Ajuntament ha editat la Guia informativa. Nova Ordenança de Terrasses que us podeu descarregar en format pdf, i que també ens podeu sol·licitar en suport paper.

Durant el mes de febrer i  durant el mes de maig l’Ajuntament va posar en marxa dues campanyes informatives per tal d’implantar la nova Ordenança de Terrasses. La primera campanya van consistir en que 20 informadors visitessin les  4.584 terrasses que hi ha a la ciutat per comprovar que complien els requisits de la normativa, i la segona visita per comprovar que els seus titulars han corregit les anomalies o incompliments detectats en la primera visita i recollits en una acta informativa.

Després d’aquesta segona visita, l’Ajuntament de Barcelona preveu dur a terme una tercera ronda d’inspeccions on s’obriran expedients i s’aixecaran actes sancionadores als que continuïn infringint el que marca la normativa.

Els incompliments detectats son: tenir elements adossats a la façana que no estan permesos, com ara botes, faristols o jardineres, tenir elements de la terrassa fixats a terra que no son retirables, mostrar publicitat en els elements de la terrassa, disposar de més d’un faristol o pissarra (només esta autoritzada la presència d’un), la manca de llicència, l’ocupació desmesurada del espai de pas per la vorera, el excessos de taules no contemplades a la llicència, etc.

Ordenacions singulars

L’Ajuntament de Barcelona ja ha aprovat per decret d’Alcalde la creació de la Comissió Tècnica de Terrasses, l’òrgan que serà l’encarregat d’elaborar els informes sobre els Ordenacions Singulars previstes a una trentena d’avingudes o places emblemàtiques de la ciutat com la Rambla Catalunya, el Passeig de Gràcia, l’avinguda Diagonal o el carrer Blai, per citar alguns exemples. La comissió està formada per representants municipals de diverses àrees, del Consell de Gremis i del Gremi de Restauració i té entre les seves funcions emetre un informe en relació als projectes de decret d’ordenació singular o de distribució prèvia. L’objectiu és que les primeres ordenacions singulars puguin implantar-se de cara al gener de l’any que ve.

Des d’Hàbitat Urbà s’està realitzant la operació d’aixecament d’un cens físic de cada terrassa, en forma de fitxa, que permetrà indicar a cada establiment què cal fer per adaptar-se cada any fins al gener de 2017 a les moratòries contemplades en l’ordenança.

De cara al 1 de gener del 2015, entra en vigor la delimitació de les distàncies mínimes que han de quedar lliures a la vorera. S’haurà de deixar un espai lliure de pas per a vianants entre la façana i la terrassa no inferior al 50% de l’ample total de la vorera i amb un mínim d’1.80 metres (davant els 1,5 actuals) per garantir les condicions d’accessibilitat.

Principals canvis que ha introduït la nova normativa

  • Els aspectes mes destacables de l’ordenança es centren el l’homogeneïtzació dels paràmetres aplicables a les terrasses, com l’obligació de la perfecta delimitació, i la inclusió d’elements essencialment desmuntables, amb especial prohibició dels tancaments estables.
  • S’habilita la possibilitat de disposar de terrassa, en els termes que estableix l’Ordenança, com a activitat complementaria vinculada a un establiment de restauració o assimilat.
  • Es diferència un mòdul bàsic, que manté la superfície mínima d’1,50 x 1,50 metres per 1 taula i 4 cadires i, i un nou mòdul reduït format per una taula i dos cadires. ( 1,50 x 0,80 metres).
  • Pel que fa al regim d’horaris de les terrasses, l’Ordenança estableix un horari homogeni per la ciutat, concretament, de diumenge a dijous, de 8:00 a 24:00 hores, i divendres i vigílies de festius, de 8:00 a 01:00 hores.
  • Es delimiten les distàncies mínimes que han de quedar lliures a la vorera. S’ha de deixar un espai lliure de pas per a vianants entre la façana i la terrassa no inferior al 50% de l’ample total de la vorera i amb un mínim d’1.80 metres (davant els 1,5 m anteriors) per garantir les condicions d’accessibilitat. Les terrasses en vigor disposen d’una moratòria fins a l’1 de gener del 2015 per adaptar-se a aquestes distàncies
  • Es prohibeix adossar terrasses a façana. Es manté doncs la prohibició amb l’excepció dels xamfrans on ja existeixin i on caldrà fer una ordenació prèvia o singular i incorporar elements de senyalització que permetin un correcte itinerari accessible adaptat. Moratòria fins al 1 de gener del 2016.
  • S’estableix l’obligatorietat d’utilitzar preferentment els mateixos materials i tipus de mobiliari en una terrassa, sent obligatòriament les taules i cadires d’alumini, acer inoxidable, fusta o material tèxtil.