L’Ajuntament de Barcelona obre la convocatòria de subvencions 2016

Us informem que ja s’ha obert la convocatòria de subvencions de comerç de l’Ajuntament de Barcelona per a aquest any 2016 i que seguirà dins de la CONVOCATÒRIA GENERAL que es publica per a tots els àmbits d’actuacions municipals. Igualment, també us recordem que s’han de presentar les justificacions de 2015 abans del 28 de febrer.

Pel que fa a la presentació de sol·licituds, enguany, per tal de facilitar la presentació, el termini serà una mica més ampli, és a dir, estarà comprés del 28 de desembre de 2015 al 21 de gener de 2016.

Al web de l’Ajuntament de Barcelona  (Govern Obert > Transparència > Subvencions o http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions) trobareu tota la documentació de la  convocatòria  a excepció de la instància, el projecte i els annexos a presentar, que ho estaran el mateix dia 28 de desembre per evitar presentacions fora de termini.

També es penjarà el calendari de sessions informatives presencials per si hi voleu assistir.

L’àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra O) i els programes pels què podeu sol·licitar subvenció són :

O.a.11) Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial d’àmbit intern i extern

O.b.11)  Activitats de dinamització, comunicació i promoció  durant la CAMPANYA DE NADAL

O.c.11)  Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats

O.d.11)  Reforç de les estructures associatives comercials

O.e.11)  Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

Tots són únicament d’AMBIT CIUTAT (11)  i són els que atorguem des de la Direcció de Comerç i Consum. (la lletra  O.f és únicament d’àmbit de districte).

Les quanties màximes a atorgar no excediran el 50%.

Els topalls seran els següents:

 1. a) 25.000€, Accions de dinamització, comunicació i promoció d’àmbit intern i extern
 2. b)  20.000€, Activitats de dinamització, comunicació i promoció durant la CAMPANYA DE NADAL
 3. c) 10.000€  Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats
 4. d) 15.000€  Reforç de les estructures associatives comercials
 5. e) 10.000€ Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

IMPORTANT: a l’import sol·licitat no s’inclourà l’IVA deduïble (per aquelles entitats susceptibles de recuperar o compensar l’IVA).

NOVETATS CONVOCATÒRIA 2016 :

1) Es desdobla la línia de suport per accions de dinamització, promoció i comunicació ja que les accions que estiguin directament relacionades amb la campanya de Nadal estaran detallades en el programa O.b.11.

2) En el reforç de les estructures administratives (O.d.11) es poden presentar també projectes conjunts entre associacions de primer nivell per a la contractació d’un dinamitzador comercial o empresa que ofereixi aquests servei. S’haurà d’emplenar (OBLIGATORI) un document de compromís signat entre les associacions on heu de detallar les accions a portar a terme i els imports que aportarà cada entitat per al bon desenvolupament del projecte.

Aquest model de document word estarà penjat al web de la convocatòria com un annex anomenat: Declaració programa Od11.

3) Una nova línia de suport O.e.11. per a projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç:

 • Per estendre el comerç de productes de proximitat o quilòmetre zero, productes locals i ecològics o de comerç just, i per allargar la vida útil dels productes.
 • Per ambientalitzar els establiments i la gestió dels comerços: estalvi d’energia, eficiència energètica, prevenció de residus, millora de la recollida selectiva, reducció del consum d’aigua, reducció de la contaminació, mobilitat sostenible (de mercaderies, treballadors i clients), ampliació de verd urbà.
 • Per posar en valor el compromís amb la comunitat: implicació del comerç en projectes socials, atenció a les persones amb necessitats especials, contractació responsable…

Fixeu-vos bé al posar les lletres dels programes escollits per demanar subvenció ja que han variat respecte a l’anterior convocatòria.

RECOMENACIONS:

 • Omplir tots els camps dels documents de forma acurada, completa i detallada per tal que no manqui la informació necessària tant per poder valorar el projecte  com en el moment de revisar la documentació administrativa. Es realment important que el pla d’execució i avaluació del projecte estiguin ben explicades i el balanç econòmic del projecte a zero (ingressos = despeses).Fer un pressupost el més real possible, ja que quan s’ha de justificar la subvenció és per l’import total del projecte, no solament de la part subvencionada.
 • Signar  tots dos documents: instància per les dues cares (document bàsic 1) i projecte (document bàsic 2), tots amb el segell de l’entitat, cas que se’n disposi. El doc. Bàsic 2 s’ha modificat per fer-ho més entenedor .
 • És molt important incloure el telèfon mòbil i el e-mail al formulari de sol·licitud (doc. Bàsic 1)
 • Revisar els certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda i Seguretat Social per tal de tenir les dades actualitzades i evitar incidències que requereixin gestions imprevistes i amb urgència. Tenen una vigència de sis mesos, per tant si s’apropa el venciment torneu a demanar-ne un que estigui vigent per a l’atorgament provisional.

JUSTIFICACIONS SUBVENCIONS 2015:

Les justificacions de les subvencions rebudes durant l’any 2015 s’hauran d’entrar per registre de l’Ajuntament  com a màxim dos mesos després de finalitzar el projecte subvencionat i sempre abans del 28 de febrer de 2015, dirigides a la Direcció de Comerç i Consum.

Per tant, si ja heu finalitzat les activitats dels projectes subvencionats  presenteu la justificació de tot el projecte el més aviat possible per tal que puguem revisar la documentació i esmenar el que calgui abans que finalitzi el termini.

Els models de justificació que heu d’omplir són els que apareixen al web http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions a la convocatòria de 2015 (pestanya de la justificació.)

Disposeu d’una guia senzilla per omplir els documents i s’han d’adjuntar les factures originals justificatives per l’import atorgat (NO de tot el projecte) i relacionades directament amb les accions subvencionades, ja que el procediment establert per aquesta convocatòria ja NO és aleatori i  TOTES les entitats hauran de presentar  les referides factures (ho podeu consultar a la guia).